คณะกรรมการบริหาร

ตารางรายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ
รายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่
ตำแหน่ง
1. พล.อ. อัศวิน พันธุนิล
นายกสมาคม
2. พล.อ. อภิชิต กานตรัตน์
อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นาย ประมุท จิรา
อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นาย ชาญชัย กรรณสูต
อุปนายกสมาคม คนที่ 3
5. นาย บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ
อุปนายกสมาคม คนที่ 4
6. นาย สง่า เกี๋ยงคำ
อุปนายกสมาคม คนที่ 5
7. นาย นิพนธ์ ลิ่มบุญสาย
อุปนายกสมาคม คนที่ 6
8. นาย ชาญ กุลถาวรากร
อุปนายกสมาคม คนที่ 7
9. นาย ภัทรวิน จงวิศาล
อุปนายกสมาคม คนที่ 8
10. นาย ภาณุพันธ์ โภคามาศ
กรรมการ และเลขานุการสมาคม
11. นาย เลิศสุพงษ์ ศรีมานพ
12. นาย ณรงค์ จิตต์เนื่อง
กรรมการ และนายทะเบียน
กรรมการ และปฏิคม
13. ดร. ณัฏฐ์ภูอิสร์ ศรีเพชร
กรรมการฝ่ายอำนวยการ
14. นาย ปิยะ สุทันต์
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ และจัดหาทุน
15. ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช
กรรมการฝ่ายวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
16. นาย อัศวิน โรมประเสริฐ
กรรมการฝ่ายอำนวยการ
17. นาย สหัส ศิริเกตุ
กรรมการฝ่ายวิเคราะห์และติดตามเทคโนโลยี
18. นาย ธีร์ นันทวริศ
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
19. นาย ธีธัช จึงกานต์กุล
กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
20. นางสาว ณัฐณิชา รัตนะ
กรรมการ และรองเลขานุการสมาคม
ตารางรายชื่อคณะที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ
รายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่
รายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่
1. พลโทปฐมชัย บุณยเกียรติ
ประธานที่ปรึกษา
2. ดร.กนก อภิรดี
ที่ปรึกษา
3. พลอากาศตรี ดร.เพียร โตท่าโรง
ที่ปรึกษา
4. พล.ท.ยอดชัย ยั่งยืน
ที่ปรึกษา
5. พลเรือตรีวิทยา ละออจันทร์
ที่ปรึกษา
6. พลเรือตรี กรกฎ กาญจนพังคะ
ที่ปรึกษา
7. พันเอก (พิเศษ) สุพินท์ สมิตะเกษตริน
ที่ปรึกษา
8. นาวาเอก ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
ที่ปรึกษา
9. ดร.พลภัทร พฤกษานานนท์
ที่ปรึกษา
10. พันเอก (พิเศษ) ฉัตรชัย โชติกูล
ที่ปรึกษา
11. พันเอก (พิเศษ) โกญจนาท สวนทอง
ที่ปรึกษา
12. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ
ที่ปรึกษา
13. นายพงศธร ชมดี
ที่ปรึกษา
EnglishThai