ประวัติสมาคม

ประวัติสมาคม

สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) 

ชื่อภาษาอังกฤษ “INDUSTRY FOR NATIONAL DEFENCE AND SECURITY ASSOCIATION (INDSA)”

               เริ่มต้นด้วยความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกว่า ๔๐ บริษัท จัดตั้งเป็นชมรมขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๒๕๕๔ โดยมี พลเอก ดร.ฐิตินันท์ ธัญญสิริ เป็นประธานชมรม ก่อนจดทะเบียนเป็นสมาคมฯ ในปี ๒๕๖๑ ภายใต้แผนแม่บทการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๐ สู่การเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศปี ๒๕๖๐ ด้วยวิสัยทัศน์“ ขับเคลื่อนเครือข่าย ภาคเอกชนไทยสนับสนุนนโยบายรัฐ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของชาติ สู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม” สมาคม ฯ ซึ่งเป็นผู้แทนของกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้ง ๙ ด้าน ได้แก่ 

๑.ทางอาวุธ กระสุนและยุทโธปกรณ์ 

๒.ทางยานยนต์ 

๓.ทางน้ำ 

๔.ทางอากาศยาน

๕.ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖.ทางเครื่องจำลองและเครื่องช่วยฝึก 

๗.ทางระบบไร้มนุษย์และหุ่นยนต์ 

๘.ทางการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย 

๙. ทางสื่ออุดมการณ์เพื่อความมั่นคง  โดย พลเอก อัศวิน พันธุนิล เป็นนายกสมาคม ฯ คนปัจจุบัน 

                  อุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้นกำลังอยู่ในช่วงเตรียมการเพื่อให้ประเทศไทยเจริญเติบโตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่ความยั่งยืนตามพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ครั้งทรงมีพระราชดำรัส ที่สภาคองเกรส ณ.กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2503 “ขอบใจอเมริกาที่ช่วยเหลือเรา เข้าใจว่านี่เป็นความช่วยเหลือด้วยน้ำใจไมตรีระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนที่มีฐานะเสมอกัน หวังว่าสักวันเราจะสามารถพัฒนาตนเองได้จนเพื่อนไม่ต้องช่วยเราอีกต่อไป” และรวมถึงการสร้างความร่วมมือกับอารยะประเทศเพื่อสนับสนุนยกระดับเทคโนโลยีทั้ง 9 กลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย

EnglishThai