วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“ ขับเคลื่อนเครือข่าย ภาคเอกชนไทยสนับสนุนนโยบายรัฐ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของชาติ สู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม”
EnglishThai