สารจากนายกสมาคม

สารจากนายกสมาคม

“เรื่องความร่วมมือกันในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน จะเป็นหลักชัย หมุดหมาย ให้ประเทศไทยมีความเข็มแข็ง มั่นคง และสร้างโอกาสในการแข่งขัน พร้อมที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมชาติ พึ่งพาตนเองและส่งออกได้ต่อไป”

EnglishThai