อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย

เป็นองค์กรผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ความใส่ใจในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ กระบวนการทำงานที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการนำเอาเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยมาใช้

EnglishThai